Hier vind je onze algemene voorwaarden. Je kunt ze ook downloaden.

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden IMAGE OF THE CITY
Mei 2018


Art. 1 De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van IMAGE OF THE CITY en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
Voordat de consument tot koop overgaat, geeft hij/zij aan akkoord te gaan met IMAGE OF THE CITY.
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Art. 2 Het productaanbod en de prijs van producten

Onze producten worden zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschreven, zodat de consument een goede beoordeling kan maken van het aanbod. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief BTW
- de verzendkosten
- op welke manier en bij welke producten het herroepingsrecht van toepassing is
- de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

De gebruikte afbeeldingen op de website zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. IMAGE OF THE CITY kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren volledig overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is IMAGE OF THE CITY niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve in het geval van veranderingen in BTW tarieven.


Art. 3 De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Nadat de consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt IMAGE OF THE CITY per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door IMAGE OF THE CITY is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
IMAGE OF THE CITY geeft de consument de volgende informatie:
- het bezoekadres van IMAGE OF THE CITY waar de consument met klachten terecht kan;
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst en levering van de producten

IMAGE OF THE CITY zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan IMAGE OF THE CITY kenbaar heeft gemaakt.
De op de website getoonde levertermijnen zijn indicatief. Aan deze termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

IMAGE OF THE CITY zal de bestelling zo mogelijk spoedig doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
In geval van ontbinding op basis hiervan zal IMAGE OF THE CITY het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij IMAGE OF THE CITY tot het moment van bezorging aan de consument of aan een vooraf aangewezen en aan IMAGE OF THE CITY bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Art. 5 Herroepingsrecht en retourneren van de producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of door een vooraf door de consument aangewezen en aan IMAGE OF THE CITY bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan IMAGE OF THE CITY retourneren. Hierbij kan IMAGE OF THE CITY aanvullende instructies verstrekken.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan IMAGE OF THE CITY. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij/zij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
Indien de klant zicht niet houdt aan beide genoemde termijnen, is de koop een feit.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal IMAGE OF THE CITY dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hierbij is dat het product al door IMAGE OF THE CITY is terugontvangen of dat de klant sluitend bewijs van complete terugzending kan overleggen.


Art 6 De identiteit van IMAGE OF THE CITY en Contactinformatie

IMAGE OF THE CITY
JJP (Jack) Hoogeboom
Walhallalaan 26
3072 EX Rotterdam

mail@imageofthecity.com
www.imageofthecity.com
[+]31 [0]6 16376222

KvK Rotterdam:    24433876
BTW-nummer:    NL184481260B01
Bankrekening:    NL06 TRIO 0197 9144 62